1.Ünite Islamiyet öncesi Türk Medeniyetleri

1.1 Türk adı

•Türk adının kökeni

•Türk adının anlamı

•Hunlar


1.2 Asya Hunları

•Kuruluşu ve ilk zamanları

•Mete Han devri

•Asya Hunların zayıflaması ve parçalanması

•Asya Hunların ikiye ayrılması ve yıkılışı

•Kavimler Göçü ve Sonuçları


1.3 Avrupa Hunları

•Kuruluşu ve ilk zamanları

•Atilla ve seferleri

•Avrupa Hunların yıkılışı


1.4 Göktürkler

•Kuruluşu ve ilk zamanları

•Göktürk devletin ikiye ayrılması

•Ikinci Göktürk Devletin kuruluşu

•Ikinci Göktürk Devletin yıkılışı


1.5 Uygurlar

•Kuruluşu ve ilk zamanları

•Orhun bölgesi Uygurları

•Kan-su bölgesi Uygurları

•Doğu-Türkistan Uygur Devleti


1.6 Diğer Türk Devletleri

•Kırgızlar, Akhunlar, Avarlar

•Hazarlar, Karluklar, Peçenekler

•Uzlar (Oğuzlar), Kumanlar


1.7 Islamiyet öncesi Türk medeniyetlerde devlet, hukuk ve toplum yapısı

•Devlet Yapısı

 Devlet özellikleri

 Hakan

 Hükümdar özellikleri

 Hakan’ın görevleri

 Hatun

 Veliaht

 Idari teşkilatı

 Toy

•Toplum Yapısı

 Aile

 Boylar

 Sosyal yaşayış

 Hukuk Yapısı


1.8        Islamiyet öncesi Türk medeniyetlerde ordu, din ve inanış

•Ordu Yapısı

 Ordu teşkilatı

 Savaş aletleri

 Savaş taktikleri

 Savaş stratejileri

•Din ve Inanç Yapısı

 Gök Tanrı dini

 Şamanizm


1.9        Islamiyet öncesi Türk medeniyetlerde dil edebiyatı ve sanat

•Türk dili ve Yazısı

 Göktürk Yazısı

 Uygur Yazısı

•Edebiyat

 Orhun Yazıtları

 Destanlar

•Sanat


1.10 Islamiyet öncesi Türk medeniyetlerde ekonomi, ticaret ve ziraat

•Ekonomi

•Ticaret  

•Ziraat


2. Ünite Ilk Türk Islam Medeniyetleri


2.1 Türklerin Islamiyete girişleri ve Talas Savaşı


2.2 Türklerin müslüman olmalarının sebepleri


2.3 Türk Abbasi ilişkileri

•Halife Abu’l Abbas Abdullah Dönemi

•Halife Abu Cafer Abdullah El-Mansur Dönemi

•Halife Harun Reşid Dönemi

•Halife El-Me’mun Dönemi

•Halife El-Mutasim Dönemi


2.4 Abbasi Devletin Zayıflaması

•Tulunoğulları Dönemi

•Akşitler Dönemi

•Abbasi Devletin Yıkılışı


2.5 Türklerin Abbasi Medeniyetine Katkıları

•Battal Gazi Destanı


2.6 Karahanlılar

•Devletin Gelişmesi ve Ikiye Ayrılması

•Karahanlılarda Devlet Yönetimi

•Karahanlılarda Sanat ve Edebiyat


2.7 Gazneliler

•Gazneli Devletin Kuruluşu

•Gazneli Mahmud Dönemi

•Gazneli Devletin Yıkılışı

•Gazneli Devletinde Yönetim ve Ordu

•Gazneli Devletinde Dil ve Edebiyatı

•Gazneli Devletinde Sanat


2.8 Oğuzlar

•Oğuz adı

•Oğuzların tarihi

•Oğuz Yabgu Devleti

•Oğuz Göçleri


3.ÜNITE SELÇUKLULAR

3.1 Büyük Selçuklu Devletin Kuruluşu

•Selçuk Bey

•Çağrı Bey’in Doğu Anadolu Akımı

•Arslan Yabgu

•Selçukluların Horasan’a Göçü

•Dandanakan Savaşı ve Sonuçları

•Tuğrul Bey ve Abbasiler

•Sultan Alparslan

Malazgirt Zaferi ve Sonuçları

Sultan Alparslan’ın Vefatı


3.2 Büyük Selçuklu Devletin Genişlemesi

•Sultan Melikşah Dönemi


3.3 Büyük Selçuklu Devletin Dağılışı

•Berkyaruk Dönemi

•Mehmet Tapar Dönemi

•Sencer Dönemi

•Irak Selçukluları Dönemi

•Suriye Selçukluları Dönemi


3.4 Büyük Selçuklu Devletinde Kültür ve Medeniyet

•Devlet Yönetimi

•Ordu Yapısı

•Sosyal ve Ekonomik Hayat

•Ilim ve Kültür

•Dil ve Edebiyat

•Sanat


3.5 Anadolu Selçuklu Devletin Kuruluşu

•Süleymanşah Dönemi

 Süleymanşah’ın ölümünden sonra Anadolu

•Sultan Kılıçarslan’ın Anadolu’daki faaliyetleri ve Haçlılar

•I.Mesud Dönemi

•II.Kılıçarslan Dönemi

 Miryokefalon Savaşı

•I. Giyaseddin Keyhusrev Dönemi

•Rukneddin II.Süleymanşah Dönemi

•Sultan III.Kılıçarslan Dönemi


3.6 Anadolu Selçuklu Devletin Yükselişi

•I.Giyaseddin Keyhusrev’in ikinci Saltanatı

•Sultan I.Izeddin Keykavus

•Sultan Aladdin Keykubat

 Yassıçemen Savaşı


3.7 Anadolu Selçuklu Devletin Dağılışı

•II.Giyaseddin Keyhusrev

 Babailer Isyanı

 Kösedağ Savaşın önemi ve sonuçları

•Devlet adamlarının üstünlük mücadelesi

•Memluklu Sultanı Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi

•Siyavus Olayı

•Anadolu Selçuklu Devletin Yıkılışı


3.9 Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Medeniyet

•Devlet Yönetimi

 Saray Teşkilatı

 Hükümet Teşkilatı

 Ordu Teşkilatı

 Ilmiye Teşkilatı

•Sosyal ve Ekonomik Hayat

•Din Mevlana Celaleddin Rumi

•Dil ve Edebiyat Yunus Emre

•Sanat


4.ÜNITE OSMANLI DEVLETIN KURULUŞU

VE YÜKSELME DÖNEMI


4.1 Osmanlı Devletin Kuruluş Dönemi

•Kayı Boyunun Anadolu’ya gelmesi

•Bizans Imparatorluğu ve Balkanlarda Siyasi Durum

•Osman Bey

•Orhan Bey


4.2 Murad Hüdavendigar Dönemi

•Osmanlılara karşı I.Haçlı Ittifakı ve Sırpsındığı Zaferi

•Balkanlardaki Fetihler

•Osmanlılara karşı II.Haçlı ittifakı ve Kosova Savaşı

•Osmanlıların Balkanlarda uyguladığı Siyaset


4.3 Yıldırım Beyazid Dönemi

•Istanbul’un Kuşatılması III. Haçlı ittifakı ve Niğbolu Muharebesi

•Anadolu’daki Türk Birliğinin Sağlanması

•Ankara Savaşı, sebebi ve sonuçları

•Fetret Devri ve çelebi Mehmed


4.4 II.Murad Dönemi

•Mustafa çelebi isyanı

•Şehzade Mustafa isyanı ve bazı beyliklerin tekrar Osmanlı’ya bağlanması

•Avrupa’da ve Anadolu’da siyasi gelişmeler

•Varna Zaferi

•II.Kosova Savaşı


4.5 Osmanlı Devletin Yükselme Dönemi

•Istanbul´un fethi ve dünya tarihindeki önemi

•Fatih Sultan Mehmed Dönemi

•Istanbul’un kusatılması ve fethi

•Balkanlarda Gelişmeler

 Sırbistan alınması

 Mora’nın alınması

 Eflak ve Boğdan’ın alınması

 Bosna’nın alınması

•Anadolu’daki Gelişmeler

 Otlukbeli Savaşı

•Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine Bağlanması

•Italya ve Adriyatik denizinde gelişmeler

•Fatih Sultan Mehmet kişiliği


4.6 II.Beyazid Dönemi

•II.Beyazid padişah olması

•Osmanlı  Venedik ilişkileri

•Osmanlı  Memluk ilişkileri


4.7 Yavuz Sultan Selim Dönemi

•Osmanlı Iran ilişkileri

•Osmanlı Memluk ilişkileri

  Mercibadık Savaşı

  Ridaniye Zaferi

  Mısır Seferi sonuçları

•Yavuz Sultan Selim’in Kişiliği


4.8 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

•Batıda Gelişmeler

 Belgrad’ın alınması

 Mohaç Savaşı ve Macaristan’ın Osmanlı Devletine bağlanması

 I.Viyana kuşatması

 Almanya Seferi

 Osmanlı Fransız ilişkileri

 Macaristan’ın fethi

 Zigetvar seferi ve Kanuni’nin vefatı

•Doğuda Gelişmeler

•Denizlerde Gelişmeler

 Rodos’un alınması

 Cezayir’in Osmanlı Devletine katılması

 Preveze deniz zaferi

 Trablusgarp’ın Fethi

 Hint Deniz Seferleri

•Kanuni Sultan Süleyman’ın kişiliği


4.9  Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

•Devlet Yapısı

 Hükümdar

 Divan

 Taşra Yönetimi

 Toprak Yönetimi

 Maliye

•Ordu

 Kara kuvvetleri

 Donanma

•Hukuk sistemi ile Sosyal ve Ekonomik Hayat

•Egitim-öğretim, bilim ve sanat

 Mimar Sinan Kimdir?


5.Ünite Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi

5.1        Osmanlı Devletinin durumuna genel bakış

•Duraklamanın sebepleri

•Iç sebepleri

•Dış Sebepleri


5.2        4.Murad Kimdir

5.3        Osmanlı – Lehistan ilişkileri

5.4        II.Osman (Genç Osman) Kimdir?

5.5        Osmanlı – Avusturya ilişkisi

•1593 – 1606 savaşı ve Zitvatoruk Antlaşması

•1662 – 1664 savaşı ve Vasvar barışı

•II.Viyana kuşatması ve Karlofça antlaşması


5.6        Iç isyanlar

•Iç isyanların sebepleri

•Istanbul isyanları

•Eyalet isyanları

5.7        Osmanlı Devletinin gerileme sebepleri

•Lale devri

•Osmanlı Avusturya-Rus Savaşları


6.Ünite Osmanlı Devletinin Dağılışı ve Yıkılışı

6.1 Fransız Ihtilalinin Osmanlı Devletin Dağılma Etkileri

• Sırp Isyanı

• Yunan Isyanı

• Mısır valise Mehmed Ali Paşa ayaklanması

• Kırım Savaşın sebepleri ve sonuçları

• Osmanlı Rus savaşı

• Gazi Osman Paşa kimdir?


6.2 Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Hareketleri

•Tanzimat Fermanı

•Islahat Fermanı

•Meşrutiyet Dönemi


6.3 Osmanlı Devletin Yıkılışı

•Trablusgarp Savaşı

•Balkanlar Savaşı

•I.Dünya savaşın başlaması

•Osmanlı Devletin I.Dünya savaşına girmesi


6.4 Çanakkale Zaferi

•Deniz Hareketi

•Kara Hareketi

•Çanakkale destanı

•I.Dünya savaşın sonucu


7.ÜNITE KURTULUŞ SAVAŞI

7.1 Kurtuluş Savaşı öncesi hazırlık

•Amasya Genelgesi

•Erzurum Kongresi

•Sivas Kongresi

•Misak-I Milli Kararları

•TBMM’nin açılması


7.2 Kurtuluş Savaşın başlangıcı

•Düzenli ordunun kurulması

•Doğu Cephesi

•Güney Cephesi

•Maraş savunması

•Urfa savunması

•Antep Savunması


7.3 Batı Cephesi

•I.Inönü Muharebesi

•Istiklal Marşın Kabulü

•Eskişehir ve Kütahya muharebeleri

•Tekalif-i Milliye Emirleri


7.4 Kurtuluş Zaferi

•Sakarya Meydan Muharebeleri

•Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

•Mudanya Ateşkes Antlaşması

•Lozan Antlaşması

 Sınırlar

 Kapitülasyonlar

 Boğazlar

 Borçlar

 Ermeni Sorunu

 Azınlıklar

 Yabancı Okullar

 Patrikhane© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid