•  


Makaleler >

Atalarımız için kim ne yazmış   >
İlk Türk müslümanı Kumanlı asker

 CAHİZ (ARAP ALİMİ 870)


" Türkler (müslüman olan İlk Türkler) yavuz binicidirler. Hücumda düşmanlarını kolaylıkla çevirip bozarlar. On millete mensup, on yiğit adamın kuvveti, tek bir kimsede toplansa, yine bir Türk’e bedel olamaz. Türkler yaltaklanma, yalan sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık,

gösteriş, dostlarına karşı havalı, arkadaşalarına karşı fenalık, bi'dat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır.

Türkler pek namuslu insanlardır."
İsveç Kralı Demirbaş Karl

DEMİRBAŞ KARL (Prut savaşında 1711'de Osmanlıya esir düşen İsveç kralı )


"Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri

önünde tehlike daha kuvvetli olarak belliydi... gene kurtuldum. Fakat bugün

esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar

yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm,

istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin,

nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar."


Edmondo de Amicis

EDMONDO DE AMICIS (İtalyan yazarı 1908)


"Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu etmek mümkün değildir. Bu duygu insanı

atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir

toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren

diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran

duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere

karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan

konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı

da mümkün değildir."


Selçuklu askeri

PLANO CAPRİNİ (Hiristiyan misyoner 1246)


"Dünya'da Türk (Selçuklu) kadar saygılı bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat,

büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile

onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi

yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe

paylaşırlar."

Von Moltke

MAREŞAL H. VON MOLTKE (Almanya Genel Kurmay Başkanı 1891)


"Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,

katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe

kıvraklığı vardır... O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da

hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir."


Selçuklu süvari

IBN HASSUL (Arap Tarihçisi 1055)


"Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türkmenlerden (Selçuklulardan) daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur.

Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır...


Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek

veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz."
Ogier Ghiselin

OGİER GHİSELIN DE BUSBECQ (1662 Hollandalı diplomat)


"Osmanlılar Hayvanlara gayet iyi davranırlar.

Onları durmadan okşar ve muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça

kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu

olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.
Pierre Loti

PIERRE LOTİ (Fransız deniz amirali 1906)


"Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek

soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir

durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar

bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler

alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan

gerçeğidir."
Prens Eugene

PRENS EUGENE (1736 Avrupa Kutsal İttifakın başkomutanı)


"Galip geldik Kralım (Avusturya Kralı II.Karl). Şimdi Tisa suyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Tuna nehrine götürüyor. Sadrazamın mühürü bile elimde. Elmas Mehmet Paşa kılıçlarımızın altında can verdi, Fakat Kralım (Avusturya Kralı II.Karl) ! itiraf etmeğe mecburum: Osmanlılar, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk'e

yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler.

Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri

andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi

mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli"
Plevne'de bir Osmanlı subayı

CHARLES ROYAN 1878 (Plevne'de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan General rütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)


"Allah - Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus

süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihinde gördüğümüz

kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş

olamazdı.

Silah arkadaşım olmuş bu insanların sahip bulundukları yüksek nâmus ve

şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini

gönlümde gururla muhafaza etmekteyim."
Townshend'in esir olduğu zaman

General TOWNSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali)


"Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum),

savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi göstermek

isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan

kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştilirlerdi. Oysa

Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar.
General Hamilton (solda)

General HAMİLTON (1915'de Çanakkale'ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)


"Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında

bulunuyoruz..."
Lord Casey

Lord CASEY (1967-1971 arasında Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale'de

savaşmış bir Anzak)


"Bizler o Yarımada'dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle

ayrılmışızdır... Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu

kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız..."
General Sander ve Mustafa Kemal PaşaTürk askerleri Çanakkale siperlerinde

General Liman von SANDERS (1915 Çanakkale'de 5'nci Türk Ordusuna komuta etmiş Alman Generali)


Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır.


Çelikten, mânevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu

sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu

çocuğunun kendisi idi!...


Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla

savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle

aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.


Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız

siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta

ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arslanlar gibi döğüşüyorlardı. Bu ne

sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!...


Allah adını yürekten tekrarlayarak düşmanın üzerine atılıyorlardı.


Düşmanları da onlara hayrandı.


Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu

elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı

düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman,

yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı...

Joseph Hammer

 JOSEPH HAMMER (Alman tarihçi1856)


" Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadırlar. Ülkeleri değil kıtaları alt üst etmişler ve  bu korkunç saldırıları arasında, sarsılması hiç de kolay olmayan hakimiyetler yaratmışlar. Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir."
Martin Luther

MARTIN LUTHER (Protetant mezhebin kurucusu Almanlar'a hitap ediyor 1546)


"Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler, hakkın, adaletin

ne olduğunu Türkler (Osmanlılar) size öğreteceklerdir."
Albert Sorel


ALBERT SOREL (Fransız Tarihçisi 1906)


"Türkler, Asya'nın güçlü ulusudur."Lord Byron


Lord BYRON (1824 Ingiliz yazarı)


"Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların

yarasını sarmakta da ustadır."William Pitt

WİLLİAM PİTT (1806 Ingiltere Basbakanı)


"Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık

yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
ALEXANDER HAMİLTON

ALEXANDER HAMİLTON (Amerika Birleşik Devletin ilk maliye bakanı, 1791)


"Türklerden (Osmanlılardan) başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
NAPOLEON BONAPARTE

NAPOLEON BONAPARTE (FRANSIZ IMPARATORU, 1804)


“İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir başka meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak.

İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, ama mağlup edilemezler."
Osmanlı ordusu Mısır seferinde, 1516


W. Bartold (Rus kökenli Tarih Profesörü)


“Türk tarihinin  çok geniş bir devri olan 8. asırdan 19. asra kadarki dönemde, yani Tanzimat Fermanının ilanı  arasında kalan bin yıllık süreç içerisinde “ İslam Medeniyeti adını” verdiğimiz büyük kültür gelişmesinde askeri otoriteye dayalı devletler kurmuşlardır. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşundan başlayarak, son asra kadar, İslam dünyasına  hakimiydiler. İşte bu bakımdan, dünyanın ve İslam aleminin kaderi,Türklerin elindeydi.Türklerin tarihini bilmeden, İslam tarihini anlamak mümkün değildir” demektedir.”


© Blackcpublications.com 2008. All Rights Reserved. Design & Development by: R. AlAbid